Avís legal

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals contingudes en aquest lloc web seran tractades amb la més estricta confidencialitat i s'utilitzaran únicament per a les finalitats expressades en cada cas.

Pel que fa als drets d'autor del lloc web, els textos, imatges, sons, animacions, programari i tots els altres continguts són propietat exclusiva de la empresa Inbiomotion SL, l'adreça DNS de la qual és www.maf-test.com, i l'adreça comercial de la qual és:

Inbiomotion SL
C. París 175, 4-2. 08036 Barcelona (Espanya)
+34 932556115

Inbiomotion SL està degudament autoritzat per utilitzar el material publicat.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, préstec, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, requereix l'autorització expressa per escrit de l'empresa Inbiomotion SL.

Pel que fa als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics continguts en el lloc web www.maf-test.com són propietat exclusiva d'Inbiomotion SL i dels seus autors i es consideren obres protegides d'acord amb el Reial Decret Legislatiu. 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. També són aplicables els tractats internacionals sobre la qüestió.